Det Norske Jentekor inn i Talent Norge Junior

Det Norske Jentekor er valgt som den andre satsingen i Talent Norges pilotprosjekt Talent Norge Junior. Pilotprosjektet skal bygge bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentutvikling i en tidlig fase.

Det Norske Jentekor er valgt som den andre satsingen i Talent Norges pilotprosjekt Talent Norge Junior. Pilotprosjektet skal bygge bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentutvikling i en tidlig fase.

Vi i Det norske Jentekor er stolte og glade over den muligheten dette gir oss til å bygge videre på opplæringstilbudet vårt for de 110 jentene som er med i koret. Vi håper at vi gjennom vårt arbeid og virke kan inspirere til vekst og utvikling også for andre barne- og ungdomskor i Norge.

Talent Norge skriver på sine nettsider:

Det Norske Jentekor er valgt som den andre satsingen i Talent Norges pilotprosjekt Talent Norge Junior. Pilotprosjektet skal bygge bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentutvikling i en tidlig fase.

Talent Norge Junior er et pilotprogram i Talent Norge og består av et knippe enkeltsatsinger på juniornivå, ulike steder i landet. Pilotprosjektet skal fungere som en bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentarbeid i en tidlig fase, på regionalt nivå. Satsingene i pilotprosjektet representerer ulike regioner og er enkeltsatsinger på talentutvikling knyttet til flere ulike genre. Formålet med pilotprogrammet er å hente erfaring og kompetanse som kan legge grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av talenter i kulturlivet.

En av satsingene i Talent Norge Junior er Det Norske Jentekor.

Om Det Norske Jentekor
Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask er et kor med stolte tradisjoner. Koret er en uavhengig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Det Norske Jentekor har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke anerkjente sangere, musikere og artister.

Korets ambisjon er å være en korskole som utvikler jentene til å bli selvstendige musikere og kunstnere, og som skaper et musikkuttrykk som berører så vel publikum som sangerne selv. Gjennom korets opplæringsprogram skal sangerne utvikle en forståelse, opplevelse og interesse for musikk som utruster dem til å utøve musikk på et høyt profesjonelt nivå, så vel som i det frivillige musikkliv.

Koret er inne i en sterk utvikling, og har i de senere årene blitt invitert til samarbeid med en rekke anerkjente ensembler, institusjoner og festivaler. Med innlemmelsen i Talent Norge Junior får koret muligheten til å styrke opplæringstilbudet til sangerne. Sangerne vil få enda tettere oppfølging enkeltvis i form av fokus på stemmebruk, teoretisk skolering og ensembleundervisning.

For å stimulere til nivåheving av barne- og ungdomskor i Norge, vil koret også etablere Det Norske Jentekors sommerkorskole. Korets egne sangere vil delta på kurset som også vil være åpent for søkere fra hele landet i alderen 12 til 18 år.

Les om Talent Norge her http://www.talentnorge.no